Phạm Lê Triệu Khang Mario

  • Giới tính: Nam
  • Trình độ: Nghiệp dư
  • Quốc tịch: Việt Nam