Giải VPG BRG Kings Island 2018
King Course - BRG Kings Island
04/12-07/12
King Course - BRG Kings Island
  • Số Hố: 18
  • Số gậy chuẩn: 72
Năm Người chơi Điểm